Generelle Vilkår og Betingelser Lyskilderdirekte.dk


 

Artikel 1 - Område for anvendelse

 1. Begrebet 'Any Lamp' i disse generelle vilkår og betingelser, og på websiden betyder:
  • Anpartsselskabet, Any Lamp B.V.;
  • Forretnings adresse:
  • Herstedøstervej 27-29
  • 2620 Albertslund
  • Danmark
  • Telefon nummer: 89 88 09 71
  • Email adresse: [email protected];
  • SE nummer: DK12755058.
  • Registreret med følgende Hollandske CVR nummer i Eindhoven: 17260313
 2. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for enhver aftale, for eksempel en ordre fra en kunde (herefter angivet som “køber”) bestilt fra Any Lamp gennem www.lyskilderdirekte.dk - og levering fra Any Lamp til køber. En reference fra køber til sine (generelle) vilkår og betingelser eller vilkår for indkøb og deres anvendelighed bliver udtrykkeligt afvist af Any Lamp.
 3. Ved at placere en ordre, binder køber sig til disse vilkår og betingelser, og erklærer at have læst og forstået dem.
 4. Vilkår og betingelser kan leveres per anmodning, og kan til enhver tid læses på ovennævnte webside.

Artikel 2 – Indgåelse af aftale

 1. Aftalen er indgået på det tidspunkt hvor Any Lamp modtager accepten af tilbuddet fra køber, ved at placere en ordre hos Any Lamp.
 2. Any Lamp vil straks underrette køber elektronisk om modtagelse af accepten på tilbuddet. Så længe denne accept ikke er bekræftet, kan køber ophæve aftalen.
 3. Any Lamp forbeholder sig retten til at afvise ordren uden begrundelse.
 4. Køber, der indgiver kontaktoplysninger og andet data i forhold til aftalen, garanterer at disse oplysninger er korrekt, fuldstændige og ajour. Køber er forpligtet til omgående at rette fejl i betalingsinformation til Any Lamp.

Artikel 3 – Priser og betaling

 1. Priserne anført i forhold til tilbuddene er eksklusiv moms (medmindre angivet), og i Euro, og kan være genstand for trykfejl. Priser er eksklusiv leveringsomkostninger, som er angivet separat med produkterne.
 2. Priserne anført i forestående stykke bliver ikke forhøjet af Any Lamp efter indgåelse af aftale, med mindre juridiske foranstaltninger nødvendiggør dette eller producenten øger sine priser i mellemtiden. I et sådant tilfælde, er køber berettiget til at annullere aftalen, ved at indsende skriftlig anmodning til Any Lamp.
 3. Betaling kan foretages ved at benytte en af de betalingsmetoder, der nævnes på hjemmesiden, under de beskrevne betingelser.
 4. Any Lamp kan underrette sig selv om at vurdere, hvorvidt køber kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og om alle forhold og faktorer relateret til indgåelse af aftalen på en ansvarlig måde. Hvis der, som et resultat af denne undersøgelse, findes begrundelse til ikke at indgå aftalen, er Any Lamp berettiget til at afvise en ordre, eller til at tilføje ekstra betingelser til denne ordre..

Artikel 4 - Illustrationer og specifikationer

 1. Alle illustrationer af produkter og tilhørende specifikationer, størrelser og data der præsenteres på Any Lamp's hjemmeside er kun vejledende.. Det leverede produkt kan variere lidt i farve, størrelse osv. fra disse illustrationer og specifikationer. Dette resulterer ikke i at produktet ikke opfylder kravene i aftalen.
 2. Åbenlyse fejl i forbindelse med Stk. 1 i denne artikel og Artikel 3, Stk. 1, er ikke bindende for Any Lamp.

Artikel 5 - Levering

 1. Any Lamp vil tage den bedst mulige pleje med accept og udførelse af bestillinger af produkter. Leveringsfrister angivet her og på hjemmesiden er vejledende. Køberen kan ikke udlede nogen rettigheder fra disse betegnelser, heller ikke en deadline.
 2. Adressen angivet af køber til Any Lamp anvendes som leveringssted. En ordre, der skal leveres til en adresse uden for Danmark vil ikke blive behandlet.
 3. Any Lamp forbeholder sig ret til at udføre del-leveringer, og kan adskille fakturaer.
 4. Any Lamp vil behandle accepterede ordrer efter indgåelsen af aftalen hurtigst muligt, men inden for højst 30 dage.. I tilfælde af, at leveringen vil går ud over denne tidsperiode, vil Any Lamp informere køberen så snart de har viden om forsinkelsen. Any Lamp misligholder, hvis de ikke leverer til tiden, efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelse inden for en rimelig tidsfrist. I et sådant tilfælde, er køber berettiget til (delvis) at annullere aftalen uden omkostninger. Alternativt kan en anden leveringsdato eller en anden produkt bestilling aftales.
 5. I det tilfælde, at en bestilling ikke kan, eller kun delvis kan udføres, vil Any Lamp informere køber så snart de er blevet informeret om dette. I et sådant tilfælde, er køber berettiget til (delvis) at annullere aftalen uden omkostninger.
 6. I tilfælde af afbestilling i overensstemmelse med Stk. 4 og 5, skal Any Lamp straks tilbagebetale eventuelle modtagne beløb. Køber er ikke berettiget til skadeserstatning.
 7. Any Lamp påtager sig risikoen forbundet med produkter indtil det tidspunkt, hvor produktet leveres til køber, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 6 - Opsigelsesperiode og Fortrydelsesret.

 1. Køber har ret til at annullere aftalen, uden begrundelse, inden for 14 dage efter at have modtaget produktet, eller modtagelse af en tredje part, bortset fra leverandøren, og angivet af køber. Denne periode starter dagen efter modtagelsen af varen, eller i tilfælde af en del-levering, når den endelige levering er modtaget af køber eller den angivne tredjepart.
 2. For udøvelse af fortrydelsesretten, skal køber underrette Any Lamp med en utvetydig erklæring (f. eks. per post, fax eller e-mail) om sin beslutning. Køber kan bruge standardformularen for tilbagetrækning i Tillæg 1, men er ikke forpligtet til at gøre dette. Køber kan udfylde og sende denne formular eller enhver anden klart formuleret erklæring til [email protected] , eller kan benytte anmodning om returneringer på Any Lamp's hjemmeside.
 3. Køber skal returnere varer hurtigst muligt, men ikke senere end inden for 14 dage efter afsendelse af erklæring, der er nævnt under Stk. 2, til Any Lamp i den beskrevne måde.
 4. Varer bør returneres med anbefalet post i den originale emballage (inklusive tilbehør og dokumentation), med det oprindelige eller lignende beskyttende materiale, og i samme tilstand som ved modtagelse, dvs. ikke anvendt og ubeskadiget. Udgifter til returnering af varer skal dækkes af køber.
 5. I opsigelsesperioden, skal køber håndtere produkter og emballage med omhu. Køber skal kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at afgøre, om køber vil beholde det. Køber er kun ansvarlig for en formindsket værdi af de varer der er håndteret, ud over hvad der er nødvendigt for at etablere typer, egenskaber og funktionaliteter af produkter.
 6. Ved brug af fortrydelsesretten, skal Any Lamp tilbagebetale de beløb, som køber har betalt (herunder første leveringsomkostning), senest 14 dage efter modtagelsen af den erklæring, der er nævnt i Stk. 2. Any Lamp kan vente med refundering indtil alle varer er returneret, eller indtil køber har bevist, at varerne er returneret, alt efter hvad der kommer først.
 7. Hvis køber har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standard levering, er Any Lamp ikke forpligtet til at tilbagebetale de ekstra omkostninger for den dyrere metode.
 8. Hvis du vil returnere dine produkter på grund af en fejl, der ikke er Any-lamp's skyld, og du vil være ansvarlig for returomkostningerne på vores lager i Holland.

Artikel 7 - Ejendomsforbehold

 1. Hvor det er relevant, bevarer Any Lamp ejendomsretten over alle produkter, der leveres af Any Lamp op til øjeblikket hvor fuld betaling for alle de produkter, der er leveret eller skal leveres af Any Lamp (herunder eventuelle forfaldne renter og/eller omkostninger), i overensstemmelse med den pågældende aftale eller tidligere eller senere lignende aftaler, har fundet sted.

Artikel 8 - Reklamation og Overensstemmelse

 1. Any Lamp garanterer, at de leverede produkter opfylder de juridiske krav til brugervenlighed, pålidelighed og holdbarhed, som er rimeligt beregnet af parterne i aftalen.
 2. Så vidt muligt, er køber forpligtet til at kontrollere varerne ved modtagelsen. Skulle de leverede varer vise sig at være forkerte, utilstrækkelige eller ufuldstændige, skal køber (før returnering af produkter) underrette Any Lamp om disse mangler hurtigst muligt som beskrevet på hjemmesiden. Eventuelle mangler eller mangelfulde leverancer skal rapporteres skriftligt til Any Lamp, i tilfælde af køb inden 14 dage (i visse tilfælde inden for 2 måneder) efter dette opdages, og i alle andre tilfælde inden for en rimelig frist efter opdagelsen, eller efter det med rimelighed burde have været opdaget. Eventuel returnering af varer skal ske ved anbefalet post i den originale emballage (inklusive tilbehør og dokumentation), i samme tilstand som ved modtagelse, og på den metode angivet af Any Lamp.
 3. I det tilfælde, at de leverede produkter ikke opfylder aftalen, skal Any Lamp reparere eller erstatte produktet uden omkostninger, eller lave en skriftlig aftale med køber om erstatning af skader.
 4. Køber kan ikke påberåbe sig den garanti, der er beskrevet i Stk 1, hvis de leverede produkter er blevet udsat for unormale omstændigheder, hvis køber ikke har håndteret varen som en forsigtig debitor, eller hvis produkter er blevet behandlet anderledes end angivet af Any Lamp og/eller produkt manualen, eller når køber har repareret og/eller ændret de leverede varer eller varer er blevet repareret og/eller ændret af en tredjepart på vegne af køber.

Artikel 9 - Ansvar

 1. Under ingen omstændigheder kan Any Lamp holdes ansvarlig for skader, herunder eventuel supplerende erstatning, erstatning for indirekte skader, følgeskader eller erstatning for tabt fortjeneste (af køber og/eller tredjepart), undtagen i tilfælde af forsætlig eller grov skade forvoldt af Any Lamp.
 2. Any Lamp kan ikke holdes ansvarlig for fejl og/eller uagtsomhed fra leverandører eller agenter.
 3. Hvis køber, uanset grundlag, og uden skyld fra Any Lamp, kan eller kunne ikke modtage en vare, fordi kravene beskrevet i Art. 2 Stk. 4 ikke er opfyldt, er Any Lamp ikke ansvarlig for følgeskader og er ikke forpligtet til at erstatte produktet.
 4. Any Lamp's ansvar og mængden af skadeserstatning er til enhver tid begrænset af fakturabeløbet på produkter, eller (efter eget skøn af Any Lamp) ved det passende maksimale beløb som dækkes af Any Lamp's ansvarsforsikring.
 5. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke det lovpligtige ansvar Any Lamp har, i henhold til obligatoriske lovbestemmelser.

Artikel 10 - Klager

 1. Klager om udførelsen af aftalen skal ske inden for et rimeligt tidsrum, klart og tydeligt, til [email protected] , eller telefonisk til Any Lamp, efter at køber har opdaget manglerne.
 2. Klager indgivet til Any Lamp vil blive behandlet inden for 14 dage efter datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver længere behandlingstid, skal Any Lamp svare inden 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår køber kan forvente et mere detaljeret svar.

Artikel 11 - Forretningskøb

 1. Følgende bestemmelser i disse vilkår og betingelser gør sig udtrykkeligt ikke gældende for aftaler, der er indgået af en køber med virke i forretning eller erhverv.
  • Art. 2 Stk. 2 om ret til annullering;
  • Art. 3 Stk. 2 om ret til annullering i tilfælde af forhøjet pris;
  • Art. 5 Stk. 4 vedrørende den maksimale leveringstid på 30 dage;
  • Art. 6 Stk. 1 om ret til annullering;
  • Art. 8 Stk. 3 vedrørende reparation og udskiftning.

 Artikel 12 - Andre Bestemmelser

 1. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig eller annulleret, forbliver de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, aftales i fællesskab en alternativ bestemmelse i stil med den tidligere bestemmelse(r), der er ugyldig.
 2. Bestemmelserne i Wien-konventionen om salg gør sig ikke gældende.
 3. Det er udelukkende Hollandsk lovgivning der gør sig gældende for alle aftaler og bestemmelser mellem Any Lamp og køber.
 4. Distriktsdomstolen i Oost-Brabant har eksklusiv jurisdiktion over eventuelle stridigheder mellem Any Lamp og køber, med mindre Any Lamp vælger at indsende sager til den kompetente domstol der har hjemsted for køber.

Any Lamp B.V. 2015

Tillæg 1: Standard Annullerings Form

Annullerings Form